ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശന പ്രായം ആറു വയസാക്കിയ ഉത്തരവു പിന്‍വലിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രായം ഈ അധ്യയനവര്‍ഷം മുതല്‍ ആറു വയസാക്കി ഉയര്‍ത്തിക്കൊ ണ്ടുള്ള ഉത്തരവു സര്‍ക്കാര്‍