വ്യോമയാന രംഗത്തും പ്രതിരോധ രംഗത്തും 100 ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി.

വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. വ്യോമയാന, പ്രതിരോധ രംഗത്ത് 100 ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ