കൊറോണ: ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം 15,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ്

എന്നാല്‍ ലോക്ക് ഡൌണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെസാരമായി ബാധിക്കുകയും നഷ്ടം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റ് മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള പാക്കേജുകളൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രി