15 ജില്ലകള്‍ പൂര്‍ണമായും അടച്ച് യുപി; നിയന്ത്രണം ഏപ്രില്‍ 14 വരെ

ഈ സമയത്തിൽ അവശ്യസേവനങ്ങള്‍ക്കായി ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.