കേരളം ഉൾപ്പെടെ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 48 ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കേസുകൾ; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

നേരത്തെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കൊവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 20 ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കേസുകളും തമിഴ്നാട്ടിലും മധ്യപ്രദേശിലും 9