നൂറുകളുടെ നൂറ് നേടിയ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രശംസ

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറു സെഞ്ച്വറികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽകർക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ വക അഭിനന്ദനം.ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇരു