കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധം: കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് പത്തുകോടിരൂപ നൽകും

കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19) പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പത്ത് കോടി രൂപ നല്കും. സർക്കാരിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും