പത്തുരൂപ നോട്ടിനു പകരം പൂര്‍ണമായും നാണയമാക്കും

അടുത്ത പത്തുമാസത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് പുതിയ പത്തുരൂപ കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ക്കു പകരം അതിന്റെ നാണയമായിരിക്കും വരാന്‍ പോകുന്നത്. 2006 മുതല്‍ പത്തുരൂപ