ഒഞ്ചിയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും സ്ഫോടന സാമഗ്രികൾ കണ്ടെടുത്തു.

വടകര:മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് ടി.പി ചന്ദ്ര ശേഖരന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായ ഒഞ്ചിയത്തു ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും