കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും തുടർചലനം

കൊച്ചിയിലും ചെന്നൈയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും തുടർ ചലനം രേഖപ്പെടുത്തി.4.16ടെയാണു തുടർചലനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.നേരത്തെ 2.10ടെയാണു ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്.ചെന്നൈയിൽ ആളുകൾ കെട്ടിടം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി