മലപ്പുറത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

മലപ്പുറം:നിലമ്പൂർ വഴികടവിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.ഭാര്യയെയും മൂന്നു മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം