ഇന്ത്യ നൗവിൻറെയും വേദാഗ്രാമിൻറെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ “ഡാൻസിങ് വിത്ത് ഡ്രംസ് – ട്രാൻസ് “

ഇന്ത്യ നൗവിൻറെയും വേദാഗ്രാമിൻറെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റയാൻ നൈനാൻ ചിൽഡ്രൻസ് ചാരിറ്റി (RNCC) നടത്തുന്ന “ഡാൻസിങ് വിത്ത് ഡ്രംസ് – ട്രാൻസ് ” എന്ന സാംസ്കാരിക നൃത്ത പരിപാടി …