സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു (15/05/13)

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നു ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20360

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു (11/05/13)

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 120 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 20600 രൂപയായിരുന്ന സ്വര്‍ണ വില 20480 രൂപയിലെത്തി.

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു (08/05/13)

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20520 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു

സ്വര്‍ണവില കൂടി

തുടര്‍ച്ചയായ നാലു ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നതിനു ശേഷം സ്വര്‍ണവില വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 20440 രൂപയില്‍ നിന്ന്

സ്വര്‍ണ വില കൂടി(03/05/2013)

സ്വര്‍ണ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു. പവന് 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 20440 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി 2555 രൂപയിലെത്തി.

Page 5 of 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16