ജില്ലാ കേരളോത്സവം പത്തനംതിട്ടയില്‍ നവംബര്‍30, ഡിസബര്‍ 3 വരെ

ജില്ലാ കേരളോത്സവം പത്തനംതിട്ടയില്‍ നവംബര്‍30, ഡിസബര്‍ 1,2,3 തീയ്യതികളില്‍ നടക്കും.തിലകന്‍  നഗര്‍ (എം. എം ഹയര്‍ സെക്കന്റ് റിസ്കൂള്‍ ഹാളില്‍).നവംബര്‍

പത്തനംതിട്ട മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി മാലിന്യകൂമ്പാരമായിമാറുന്നു

പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയില്‍ മാലിന്യങ്ങല്‍ കുന്നുകൂടുകയാണു പത്തനംതിട്ട നഗര സഭ ഓഫീസിന്‍ പിന്‍പിലും,റിംഗ് റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രൂക്ഷ ഗന്ധം

വ്യവസായ സംരംഭക സംഗമം 28നു പത്തനംതിട്ടയിൽ

കുമ്പഴ- പത്തനംതിട്ടയിലെ 25 ലക്ഷത്തിലധികം മുതല് മുടക്ക് വരുന്ന ഉല്പ്പാദക സംരംഭകരെയും, വിവിധ ലൈസെന്സികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ

Page 16 of 16 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16