മാനാഞ്ചിറ സ്‌ക്വയര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു.

കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ സ്‌ക്വയര്‍ ഫെബ്രുവരി അവസാനവാരത്തോടെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും. അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌ക്വയര്‍ കഴിഞ്ഞ

Page 5 of 5 1 2 3 4 5