ചുട്ടെടുക്കുന്ന മാംസാഹാരം കാൻസറിന് കാരണമാകും

തീയിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന മാംസാഹാരം കാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. കാനഡയിലെ വാൻ കൂവർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. …

ബിയറിന്റെ രുചിയുള്ള കാപ്പി വരുന്നു

ബിയർ കുടിയ്ക്കാതെ ബിയറിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കണെമെന്നുള്ളവർക്ക്ൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പ്രശസ്ത കാപ്പി നിർമ്മാതാക്കളായ സ്റ്റാർബക്ക് ബിയറിന്റെ രുചിയുള്ള കാപ്പി വിപണിയിൽീറക്കി. ഐറിഷ് ബിയറിന്റെ രുചിയുള്ള കാപ്പിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. …