വീടുകളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓർക്കുക! പുറത്ത് എല്ലാം ലൈവാണ്…

വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാത്തവരായി ഇപ്പോൾ ആരുമുണ്ടാകില്ല. കരുതലോടെയുള്ള സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയാണ് പലരും ടെക്നോളജിയുടെ ഈ നൂതന ആശയം വീടുകളിലേക്കും

മോഡേണ്‍ ആവാന്‍ ഇനി മോഡുലാര്‍ കിച്ചന്‍

 സ്ഥല  പരിമിതിയിലും അടുക്കളയുടെ പ്രൌഡിയിലും  ഉപയോഗത്തിലും  അല്പം പോലും  കുറവ് വരാതെ പാചകം ഒരു ആസ്വാദനമാക്കുക  അടുക്കളയിലെ   മോഡുലാര്‍ കിച്ചന്‍  എന്ന ഈ പുത്തന്‍ വിപ്ലവത്തെ ഒറ്റ വാക്യത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പരിചയപെടുത്താം. ഫ്ലാറ്റുകളും വില്ലകളും അരങ്ങു വാഴുന്ന ഈ കാലത്ത് സ്ഥലപരിമിതിയും  പെട്ടെന്ന് കൈകാര്യം ചെയാനുള്ള സൌകര്യമാണ് മോഡുലാര്‍ കിട്ച്ചനെ കൂടുതല്‍  സ്വീകാര്യമാക്കുന്നത്.    പാചകം എന്നും ഒരു പുത്തന്‍