കേരള വികസന മാതൃകയാണ് ഗുജറാത്ത് വികസന മാതൃകയേക്കാൾ മികച്ചത്.

കേരള വികസന മാതൃകയാണ് ഗുജറാത്ത് വികസന മാതൃകയേക്കാൾ മികച്ചത്. കേരളമാതൃകയിലെ ചില കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ജനജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍