ഓര്‍ഗാനിക് ബസാര്‍; ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ചന്ത

പ്രകൃതിദത്തമായ പച്ചകറികളും ഫലങ്ങളും കൃത്രിമ  മരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം അശേഷം ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുകയാണ് ഓര്‍ഗാനിക് ബസാര്‍ എന്ന വിജയകരമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന

എസ്.ബി.ടി പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ പലിശ നിരക്കുകൾ പുനർനിർണ്ണയിച്ചു. പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക്       കാലയളവ്                                                                                                               പലിശ

Page 17 of 17 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17