സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില റെക്കോർഡ് വർദ്ധനയിൽ നിന്നും താഴേയ്ക്ക്.പവൻ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,200 രൂപയിലെത്തി.ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ്

സ്വർണ്ണ വില റെക്കോർഡിൽ തന്നെ

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില റെക്കോർഡ് കടന്നു.പവന് 80 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 22,200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 2,775 രൂപയുമായി.ചരിത്രത്തിൽ

സ്വർണ്ണം വിലയിൽ വർദ്ദനവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മുന്നേറ്റം.സ്വർണ്ണം പവന് 240 രൂപ കൂടി 21,840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കൂടി 2,730 രൂപയുമായി.ഇന്നലെ

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇടിവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇന്നലെ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ്

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വർദ്ധനവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്.ഇന്ന് പവന് 280 രൂപ കൂടി 21,800 യും ഗ്രാമിന്35 രൂപ കൂടി 2,725 രൂപയുമായി.കുറച്ചു

Page 12 of 16 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16