സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്.പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,810 രൂപയുമായി.ആഗോള

സ്വർണ്ണം പവന് 80 രൂപ കൂടി

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്.പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,755 രൂപയുമായി.പക്ഷെ

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2780

സ്വർണ്ണ വില വർധിച്ചു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില പവന് 40 രൂപവർധിച്ച് 22,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5 രൂപ വർധിച്ച് 2,780 രൂപയുമായി.എന്നാൽ ആഗോള വിപണിയിലെ

സ്വർണ്ണം വില കുറഞ്ഞു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞു.പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,765 രൂപയുമായി.ആഗോള വിപണിയിൽ

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

കൊച്ചി:ദിവസങ്ങളായി റെക്കോർഡ് വിലയിൽ തുടരുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്.പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20

Page 11 of 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16