പവന് 80 രൂപ കൂടി

സ്വര്‍ണ വില ഗ്രാമിന് പത്ത് രുപയും പവന് 80 രൂപയും വർദ്ധിച്ചു.വർദ്ധനയോട് കൂടി ഗ്രാമിന് വില 2980 രൂപയും പവന്

സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇടിവ്.പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 23,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,875

സ്വർണ്ണ വില 23000 കടന്നു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില സർവ്വകാലറെക്കോർഡിലെത്തി.പവന് 120 രൂപ കൂടി 23,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 2,885 രൂപയുമായി.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്

Page 10 of 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16