വ്യക്ക രോഗം നിയന്ത്രിക്കാം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലൂടെ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ ജലത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ പരിപാലിക്കുകയും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ മിനറലുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വ്യക്കകളാണ്. ഓരോ ദിവസവും