മറക്കാനാകുമോ ഒരുകാലത്ത് ഓഫീസുകളിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ഈ ശബ്ദം: രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോരാതിരിക്കാന്‍ ഇതാണോ നല്ലത്?

  തിരുവനന്തപുരം: ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആധാരശിലയായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ടൈപ്‌റൈറ്റര്‍. ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന