പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് സുപാലിന്റെ പേരിലുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

single-img
1 April 2021

പുനലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പി എസ് സുപാലിന്റെ പേരിലുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ.