വാർഡ് വിഭജനമില്ല: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലവിലെ വാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

single-img
29 April 2020

സംസ്ഥാനത്ത് വാർഡ് വിഭജനം നടപ്പാക്കേണ്ടെയന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. നിലവിലെ വാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

വാർഡ് വിഭജനത്തിനായി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് റദാക്കി സ‌ർക്കാ‌ർ പുതിയ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.