കാടു പിടിച്ച ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ

single-img
15 August 2017

മാനവീയംവീഥിയിൽ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ ശിൽപ്പം;ഫോട്ടോ:സാജൻ കല്ലയം