കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില വര്‍ധിപ്പിച്ചു • ഇ വാർത്ത | evartha
Breaking News

കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില വര്‍ധിപ്പിച്ചു

koകൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. മില്ലിങ്‌ കൊപ്ര ക്വിന്റലിന്‌ 300 രൂപയും ഉണ്ട കൊപ്രയ്‌ക്ക് 330 രൂപയുമാണ്‌ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്‌. ഇതോടെ മില്ലിങ്‌ കൊപ്ര ക്വിന്റലിന്‌ 5550 രൂപയും ഉണ്ട കൊപ്ര ക്വിന്റലിന്‌ 5830 രൂപയുമായി.