സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

single-img
20 September 2012

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്.പവന് 80 രൂപകുറഞ്ഞ് 23,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് പത്തു രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,990 രൂപയുമായി.രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഭലിച്ചത്.24,160 രൂപയാണ് സ്വർണ്ണം ഇതു വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില.