ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ കഴക്കൂട്ടത്ത്

single-img
2 June 2012

ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ കഴക്കൂട്ടത്ത് ധർണ്ണ നടത്തി.30 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഹൈവേ വികസനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.ടോൾ,ബിഒടി പാത തങ്ങക്ക് വേണ്ടെന്നും ധർണ്ണയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.