കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞെന്ന് കേന്ദ്രം

single-img
22 May 2012

കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി കേന്ദ്രസർക്കാർ ധവള പത്രം പുറത്തിറക്കി.സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കള്ള പ്പണ നിക്ഷേപത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു.2006 ൽ ഇന്ത്യക്കാർ 23373 കോടി രൂപ കള്ളപ്പണം സ്വിസ് ബാങ്കിൽ  നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.2010 ൽ ഇത് 9295 ആയി കുറഞ്ഞു