സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

single-img
30 April 2012

സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.പവനു 21640 രൂപയാണു വില.ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണു ഇത്