രണ്ടാം ഘട്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചു.

single-img
24 April 2012

ന്യൂഡൽഹി:പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു.സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് ബിൽ,ബാങ്കിങ് ബിൽ,പെൻഷൻ ഫണ്ട് ബിൽ എന്നിവ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ്.അതേസമയം ലോക്പാൽ ബിൽ സമ്മേളനത്തിലുണ്ടാകില്ല.ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.