സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

single-img
23 April 2012

സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.വെള്ളിയാഴ്ച് മുതൽ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണു.ഗ്രാമിനു 2665 രൂപയും പവനു 21320 രൂപയുമാണു സ്വർണ്ണവില