ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ

single-img
6 March 2012

കോയമ്പത്തൂർ ഇഷാ ഫൌണ്ടേഷൻ ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ഓർക്കുട് ഹാളിൽ മാർച്ച് 14 മുതലാണു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇഷാ ഫൌണ്ടെഷനിലെ പ്രഗൽഭരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Contact: 9846017776 / 9895232159