എസ്.ബി.ടി പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി

single-img
27 February 2012

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ പലിശ നിരക്കുകൾ പുനർനിർണ്ണയിച്ചു.
പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക്

 

 

 

കാലയളവ്                                                                                                               പലിശ നിരക്ക് % (Rs.15 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ)*

15 to 45 ദിവസം                                                                                                    7

46 to 179 ദിവസം                                                                                                8.50

180 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിനു താഴെ വരെ                                               8.75

1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷത്തിനു താഴെ വരെ                                                     9.50

500 ദിവസം                                                                                                       9.50(9.60)*

2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷത്തിനു താഴെ വരെ                                                   9.50(9.60)*

1000 ദിവസം                                                                                                      9.50(9.60)*

3 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ                                                                      9.25(9.35)*