നല്ല പെടക്കണ മീൻ

single-img
6 February 2012

കണിയാപുരം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു ദൃശ്യം.കണിയാപുരം മാർക്കറ്റ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നിരുന്നു.ഇതൊന്നുമറിയാതെ മത്സ്യവിൽ‌പ്പനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രി