പി.സി. ജോര്‍ജ് എറണാകുളം പ്രസ്‌ക്ലബില്‍ കത്തെഴുത്ത് വിവാദത്തെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നു.

single-img
12 September 2011

പി.സി. ജോര്‍ജ് എറണാകുളം പ്രസ്‌ക്ലബില്‍ കത്തെഴുത്ത് വിവാദത്തെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നു.